บัญชีภาษีอากร

ในการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านบัญชีและการเงินของกิจการมีความต้องการข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อใช้ในบริหารงานเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจให้ได้ง่ายและรวดเร็ว ในการประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการซื้อขายสินค้า ผลิตสินค้า ให้บริการหรือการนำเข้า-ส่งออก ซึ่งต้องการข้อมูลด้านทางบัญชีและการเงินที่มีความถูกต้อง ทั้งด้านหลักการบัญชี มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร โดยทั่วไปกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางบัญชี (Financial Profit & Loss) กับกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร (Taxable Profit & Loss) จะคำนวณตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป แต่ในทางภาษีอากรนั้นมีบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร กำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี มาตรา 70 ตรี และมาตรา 74 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้นเพื่อให้การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี จึงต้องทำการปรับปรุงรายการในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายในบัญชีการเงินที่ได้บันทึกไว้แล้วตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป เฉพาะรายการที่ขัดแย้งกับกฎหมายภาษีอากรเพื่อให้สอดคล้องถูกต้องตามหลักการภาษีอากร  ซึ่งส่วนนี้จะเป็นเรื่องการบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting)

จัดทำบัญชี และ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

• ก้าวแรกของสยามบัญชีกิจ    สยามบัญชีกิจ เกิดจากความตั้งใจ และความร่วมมือของอาจารย์ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน การลงทุนและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 15 ปี โดยเน้นการให้บริการบัญชีภาษี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มกิจการ ตลอดจนการขยายธุรกิจและการลงทุน ทั้งในรูปของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

• จัดทำบัญชี   สยามบัญชีกิจให้บริการจัดทำบัญชีสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถจะหานักบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญได้ โดยสยามบัญชีกิจให้บริการตามมาตรฐานขั้นสูงเพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่ดีที่สุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่กำหนดไว้  สยามบัญชีกิจใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ล่าสุดเพื่อให้บริการจัดทำบัญชี สยามบัญชีกิจให้คำยืนยันจะส่งรายงานบัญชีที่ถูกต้องและทันต่อเวลาที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนให้บริการครบวงจรด้านบัญชีและภาษี 

• ที่ปรึกษาทางธุรกิจ   สยามบัญชีกิจมีทีมเจ้าหน้าที่บัญชีและภาษี คอยให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและภาษีในเรื่องต่างๆ ตลอดจนเรื่องโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

ติดต่อ: สาขากรุงเทพ :

คุณกิตติชัย ถาวรธรรมฤทธิ์

โทรศัพท์ : 089-669-2566, 02-8687-252 .

E-mail : E-mail : kittichai888@yahoo.com www.siamaccounting

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s